Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) που ορίζει το θέμα και επιβλέπει την εκπόνηση και συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει το θέμα της διπλωματικής και τον επιβλέποντα καθηγητή μετά το πέρας του 3ου εξαμήνου σπουδών από μία κατάσταση που εγκρίνεται από την ΕΔΕ βάσει επιστημονικών κριτηρίων.