Δωρεάν Φοίτηση – Υποτροφίες

Η διαδικασία και τα κριτήρια για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθορίζονται από
το Νόμο 4957, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 21/07/2022 και αναφέρει τα εξής: