Επιλογή Φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) σε τρεις φάσεις:
Α’ Φάση:
Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων.
Β’ Φάση:
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Η ΕΔΕ σε συνεργασία με την ΕΕ των υποψηφίων, αξιολογεί και προκρίνει σε συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια:

  • Γενικός βαθμός πτυχίου x 2 (έως 20 μόρια).
  • Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (Δημόσιου) Ασφαλιστικού Φορέα. Έτη εργασίας x 1 (έως 20 μόρια).
  • Η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (έως 10 μόρια).
  • Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 10 μόρια για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας).
  • Επιπρόσθετα προσόντα (έως 20 μόρια σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά).

Γ’ Φάση:

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΔΠΜΣ πραγματοποιείται σχετική προσωπική συνέντευξη (έως 20 μόρια). Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ.
Η προσωπική συνέντευξη αποβλέπει:

  • Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
  • Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
  • Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του ΔΠΜΣ.
    Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων.

Μετά την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων ΜΦ ορίζεται η ημερομηνία των προσωπικών συνεντεύξεων, δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 80 μόρια.

Όσοι εκ των υποψηφίων λάβουν 40 μόρια και άνω καλούνται σε συνέντευξη (ο αριθμός των μορίων μπορεί να αλλάξει μετά από απόφαση της ΕΕ).

Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει τα 100 μόρια.

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η ΕΕ συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες.

Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη ΕΔΕ προς έλεγχο και έγκριση.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο ΔΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής.

Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων.

Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την ΕΔΕ.