Εξετάσεις και Αξιολόγηση

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα.

Απουσία πέραν του 20% οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του ΔΠΜΣ.

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών ή με όποιο άλλο τρόπο καθορίσει ο Υπεύθυνος Καθηγητής.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται τρείς φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαμήνου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ισχύον ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τμήματος Ιατρικής.

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού κωλύματος το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών, κρίνονται από την ΕΔΕ, η οποία αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά την απόλυτη κρίση της.

Κάθε ΜΦ μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα το πολύ δύο φορές. Εάν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά ο ΜΦ, ύστερα από αίτησή του εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ των συμμετεχόντων τμημάτων του ΔΠΜΣ, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη ΕΔΕ. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Ο βαθμός των μαθημάτων που έχει επιτύχει ο ΜΦ κατοχυρώνεται.

Η βαθμολογία των ΜΦ, που με επιτυχία έχουν αξιολογηθεί, έχει ως ελάχιστο βαθμό το 5,0 και άριστα το 10 και κατατίθεται στη Γραμματεία των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος από τον Υπεύθυνο Καθηγητή.