Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» διαρθρώνεται σε 1,5 έτη/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 8 μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτη.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS, οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (60 πιστωτικές μονάδες) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες)