Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα ΜΠΣ
 
Εικόνα που περιέχει κείμενο, υπογραφή, φλιτζάνι, επιτραπέζια σκεύη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΠΜΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
 

Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η Πολιτική Ποιότητας του ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος (Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου, συνεδρίαση 168/12-10-2021) και την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

https://www.med.uth.gr/DetailsStat.aspx?StatID=13199

Η πολιτική του ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους αναλογεί.

Ειδικότερα, το ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεσμεύεται να προσφέρει στους φοιτητές του υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και να προάγει τη γνώση και την έρευνα στις σχετικές με τα γνωστικά του αντικείμενα περιοχές. Το ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεσμεύεται να εκπληρώνει τον εκπαιδευτικό και ερευνητικό σκοπό του με κανόνες δεοντολογίας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, στη διασφάλιση εχέγγυων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα καθώς και στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Προγράμματος Σπουδών του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας των ΠΜΣ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

  • συνεχή βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου
  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
  • τη δημιουργία Δικτύου Αποφοίτων ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για την ενίσχυση της φυσιογνωμίας του Προγράμματος και του αποτυπώματός του στην Αγορά και την Κοινωνία,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
  • την ανάδειξη της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των διδασκόντων στο ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
  • την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
  • την παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και ψηφιακά αναπτυγμένων υπηρεσιών
  • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος Ιατρικής και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ιατρικής για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι αναρτημένη στον ισότοπο του https://www.med.uth.gr/subMenu.aspx?lg=GR&menuCode=15.