ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ακαδ. έτους 2023-2024

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2023-2024 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.

Το ΔΠΜΣ διαρθρώνεται 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 8 μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται περίπου μία (1) φορά το μήνα από Πέμπτη έως Σάββατο (μέρος μαθημάτων πραγματοποιούνται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό 35% σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις.)

Τα δίδακτρα/τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.000€ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις με την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ http://acare.med.uth.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ, από 28 Αυγούστου έως 29 Σεπτεμβρίου 2023 (με courier ή αυτοπροσώπως 10:00-13:00), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

  1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
  4. Αναλυτική Βαθμολογία.
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
  6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.
  9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
  10. Δύο συστατικές επιστολές

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acare@uth.gr

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

Υπόψη : Κωνσταντίνα Τζερεμέ

Τηλ.: 2410-685710

e-mail: acare@uth.gr

O Δ/ντής του ΔΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγητής Σωτήριος Ζαρογιάννης