Μαθήματα_ακαδ. έτους 2018-2019

 

Το ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής και πρακτική άσκηση, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

1ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
2ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά 3 (τρία), Επιλογής 2 (δύο) 30 ECTS
3ο Εξάμηνο Υποχρεωτικά 2 (δυο), Επιλογής 1 (ένα), Πρακτική άσκηση 30 ECTS
4ο Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ

 120 ECTS