Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) που ορίζει το θέμα και επιβλέπει την εκπόνηση και συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει το θέμα της διπλωματικής και τον επιβλέποντα καθηγητή μετά το πέρας του 3ου εξαμήνου σπουδών από μία κατάσταση που εγκρίνεται από την ΕΔΕ βάσει επιστημονικών κριτηρίων. Κάθε ΕΚ δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από 3 φοιτητές.