Διαδικασία Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Σχολών Επιστημών Υγείας Τμημάτων Πανεπιστημίου και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών γίνεται μετά από αίτησή τους στην Ιατρική Σχολή και την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, όπως αυτά καθορίζονται στην προκήρυξη. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Κριτήρια εισαγωγής

  • Βαθμός του πτυχίου x 2 (έως 20)
  • Επαγγελματική εμπειρία. Έτη εργασίας x 1 (έως 20)
  • Γνώση ξένης γλώσσας (έως 10 όταν συνοδεύεται από την απόκτηση επαγγελματικού πτυχίου)
  • Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 10 για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)
  • Επιπρόσθετα προσόντα (έως 20 σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά).

Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 80. Όσοι εκ των υποψηφίων λάβουν βαθμό 40 και άνω καλούνται σε συνέντευξη. Ο βαθμός της συνέντευξης είναι έως 20. Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει το βαθμό 100.