Διάρκεια και Κόστος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών εκτείνεται σε 2 ακαδημαϊκά έτη και αποτελείται από τέσσερα σπουδαστικά εξάμηνα εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν:

1° έτος

α’ εξάμηνο: σύνολο μαθημάτων 5, σύνολο ECTS 30

β’ εξάμηνο: σύνολο μαθημάτων 5, σύνολο ECTS 30

2° έτος

γ’ εξάμηνο: σύνολο μαθημάτων 3, πρακτική άσκηση, σύνολο ECTS 30

δ΄ εξάμηνο: διπλωματική εργασία, σύνολο ECTS 30

Δίδακτρα: 1.000 € ανά εξάμηνο.