Διάρκεια και Κόστος Σπουδών

Διάρκεια σπουδών:  3 εξάμηνα (90ECTS)

Τέλη φοίτησης : 1000€ / εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής και με κάρτα)