Σκοπός

Καλώς ήρθατε!

Το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  έχει ως σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής φοιτητών, η καλή υλικοτεχνική υποδομή, το υψηλής στάθμης διδακτικό προσωπικό και η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας στη διαδικασία εκπαίδευσης έχουν καταστήσει το πρόγραμμα αυτό αξιόπιστο στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην αγορά εργασίας.

 

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με:

 • Την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στις επιστήμες της υγείας.
 • Τη μελέτη μοντέλων φροντίδας και υγείας, όπως αυτά περιγράφονται στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
 • Την ανάπτυξη τεχνικών και τον προσδιορισμό μέτρων αναφορικά με την αγωγή και προαγωγή της υγείας και της ψυχικής υγείας.
 • Το σχεδιασμό προγραμμάτων υγείας στην κοινότητα στο χώρο εργασίας και στην οικογένεια.
 • Τη διοίκηση οργανισμών και άλλων φορέων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.
 • Την αντιμετώπιση απειλητικών και δυσάρεστων για την ζωή καταστάσεων.
 • Τη μελέτη και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της φροντίδας και των συμπεριφορών υγείας πληθυσμών (παλιννοστούντες ομογενείς, οικονομικοί μετανάστες, μουσουλμανική μειονότητα, τσιγγάνοι) με ιδιαίτερες πολιτισμικές συνήθειες.

Επίσης κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται σε μεθόδους και τεχνικές:

 • Ανάλυσης και αξιολόγησης συμπεριφορών και καταστάσεων υγείας του πληθυσμού σε επίπεδο κοινότητας, επαρχίας κ.λπ.
 • Διερεύνησης και ανακάλυψης συγκεκριμένων παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην υγεία του πληθυσμού και ευνοούν την εμφάνιση νόσων.
 • Ανάλυσης και αξιολόγησης των δυναμικών που επηρεάζουν το κόστος (οικονομικό) ενός συστήματος υγείας.
 • Αξιολόγησης αγαθών-προϊόντων υγείας, υπηρεσιών υγείας, προγραμμάτων υγείας και προαγωγής υγείας.
 • Marketing, Management υπηρεσιών υγείας.
 • Ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στις επιστήμες υγείας.