Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ακαδ. έτους 2022-2023

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2022-2023 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.

Αναμένεται η έγκριση του Νέου Προγράμματος Σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ,  29 Αυγούστου έως 029 Σεπτεμβρίου 2022 (με courier ή αυτοπροσώπως κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ).

3.    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

4.    Αναλυτική Βαθμολογία.

5.    Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

7.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

8.    Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.

9.    Δυο συστατικές επιστολές.

10. Δύο μικρές φωτογραφίες.
11. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acare@uth.gr

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής

Γραμματεία ΔΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

Τηλ.: 2410-685710

e-mail: acare@uth.gr

  O Δ/ντής του ΔΠΜΣ

Αναπλ. Καθηγητής Σωτήριος Ζαρογιάννης