Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ακαδ. έτους 2020-2021

(Υποβολή αιτήσεων  24.8-25.9.2020)

 

Στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2020-2021 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Κατά εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των οποίων θα συνεκτιμάται η αποδεδειγμένη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συμπλήρωση 120ECTS, οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση 14μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΔΠΜΣ,   έως και 25 Σεπτεμβρίου 2020 (δυνατότητα αποστολής: ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο) στο e-mail acare@uth.gr, με courier ή αυτοπροσώπως κατόπιν επικοινωνίας με τη γραμματεία του ΔΠΜΣ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

3.    Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

4.    Αναλυτική Βαθμολογία.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

6.    Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

7.    Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

8.    Αποδεικτικά ξένων γλωσσών

9. Δύο μικρές φωτογραφίες.

10. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: acare@uth.gr

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του  ΠΜΣ (www.acare.med.uth.gr).

 

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής

Γραμματεία ΠΜΣ «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος)

Τ.Θ. 1400

Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41100, Λάρισα

Τηλ.: 2410-685710

e-mail: acare@uth.gr

Ο Δ/ντής του  ΔΠΜΣ

Aναπλ. Καθηγητής Σωτήρης Ζαρογιάννης